7244 Sayılı Kanun (Korona Virüs Kanunu)

“7244 SAYILI YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”UN

GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

 

Yeni korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, 16/4/2020 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş olup, 17/4/2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilerek yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında yapılan değişiklik ve düzenlemeler şunlardır:

KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN ERTELENMESİ, ALINMAMASI VEYA YAPILANDIRILMASI

Yeni korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 • Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ecrimisil bedellerinden tahsil edilmesi gerekenler, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Ertelemeye Çevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.(m.1/1-a)

 

 • 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına verilen izinler (turizm tesisi maksadıyla verilen izinler hariç) ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlara ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Bu süre, bitiminden itibaren Tarım ve Orman Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilk yıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimi yapılabilir. (m.1/1-b)

 

 • 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi yerlerde Devlet İhale Kanunu gereğince yapılan kiralamalardan tahsil edilmesi gereken bedeller, 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Bu süreler, bitiminden itibaren Tarım ve Orman Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.(m.1/1-c)

 

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedeller veya tutarlar, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Bu ertelemede, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.(m.1/1-ç)

 

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyan ve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden tahsil edilmesi gereken bedeller, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Bu üç aylık süre, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir. Erteleme süresince 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımı işlemeyen süreler kadar uzar.(m.1/1-d)

 

 • Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklardan tahsil edilmesi gerekenler düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Ertelemeye ve sürelerin bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya belediye meclisi yetkilidir.(m.1/1-e)

 

 • Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilir, belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.(m.1/1-f)

 

 • Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır. (m.1/1-g)

 

 • 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16’ncı maddesi kapsamındaki öğrenim kredisi alan öğrencilerin kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren 3 aylık süreyle ertelenmiştir. Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.(m.1/1-ğ)

 

Yukarıda bahsedilen, ertelenecek olan alacaklar, 3 aylık erteleme süresi içerisinde tahsil edilmesi gereken alacaklardır. Ertelenen alacaklar, ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

 

 • Tarım satış kooperatifleri birliklerinin yeniden yapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksit ödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonraki yıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.(m.1/1-h)

 

 • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35’inci maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacaktır.(m.1/1-ı)

 

 • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) yeniden yapılandırılması hükme bağlanmıştır: (m.1/1-i)

Vadesi 1/2/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla geldiği hâlde maddenin yürürlüğe girdiği tarih (17/4/2020) itibarıyla ödenmemiş ve ilgili kanunlar uyarınca yapılandırılmamış olan alacakların asılları; 2021 yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satış şirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gereken tutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesi şartıyla yapılandırılması hükme bağlanmıştır. Bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilinden vazgeçilmiştir. Bu şartlara uygun ödeme yapıldığı takdirde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacaktır. (m.1/1-i/1)

 

KANUN KAPSAMINDA SÜRE UZATIMI, TOPLANTI ERTELEME VE UZAKTAN ÇALIŞMA

 

Yeni korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

 

 • 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır.(m.2/1-a)

 

 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamında ticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi, 1/8/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süre, bitiminden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.(m.2/1-b)

 

 • 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunu kapsamında ticaret gemilerine yapılacak denetlemeler 1/8/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, bitiminden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir.(m.2/1-c)

 

 • 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, bitiminden itibaren İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.(m.2/1-ç)(Bu madde, 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.(m.2/1-d)( (Bu madde, 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Bu süre, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.(m.2/1-e)(Bu madde, 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu gereğince 2020 yılı Mayıs ayı içinde yapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ile birlikte yapılacaktır. (m.2/1-f)

 

 • 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun gereğince boşalan muhtarlık, ihtiyar meclisi ve heyeti üyeliği için yapılması gereken seçimler 2020 yılında yapılmayacaktır.(m.2/1-g)

 

 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin bölge dışında da yürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecektir. Bu süre, bitiminden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesi durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanmaya devam edilecektir.(m.2/1-ğ)(Bu madde, 10/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince sendika ve konfederasyonların üye sayılarının belirlenmesi için kurumlarca yapılacak tespit, 2020 yılı için 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilecek ve en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit ise 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak yapılacak ve Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Bu süreler, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilir.(m.2/1-h)

 

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatabilir.(m.2/1-ı)

 

 • Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecektir. Bu süre, Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir.(m.2/1-i)

 

 • 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile seyahat acentelerine, bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebileceği hükme bağlanmıştır.(m.3)

 

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen maddeyle; devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabileceği hükme bağlanmıştır.(m.4)

 

 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen geçici madde 18 ile; yeni korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle; bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartlarının ve hizmet alımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için aranan gelir ölçütü şartının, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren üç ay süreyle aranmayacağı hükme bağlanmıştır.(m.5)

 

 • 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 24 gereğince; maddenin yürürlüğe girdiği tarihte (17/4/2020) iş sözleşmesi bulunan, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51’inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, (yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 17/4/2020 tarihinden itibaren fesih yapılamayacak üç aylık süreyi geçmemek üzere) ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılır.(m.7)

 

 • 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 25 ile; yeni korona virüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları, zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.(m.8)(Bu madde, 29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 17/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

 

 • 4857 sayılı İş Kanununa eklenen geçici madde 10 gereğince; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren üç ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyecektir.(Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerle fesihler hariç)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (17/4/2020) itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi feshedemeyecektir. Bu hükümlere aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.(m.9)

 

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa eklenen ek madde 7 gereğince; deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibi mücbir sebep hallerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmayacaktır.(m.10)

 

 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa eklenen geçici madde 13 gereğince; 30/9/2020 tarihine kadar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, bu cihaz ve malzemelere el koyan idare veya ilgili kamu kurumuna soruşturma evresinde hakim veya kovuşturma evresinde mahkeme kararıyla tahsis edilebilecektir.(m.11)

 

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici madde 13 gereğince; Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının en fazla %25’inin dağıtımına karar verilebilir. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. (Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç)

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler 30/9/2020 tarihine karar ertelenecektir.(m.12)

 

 • 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler gereğince; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamayacak. Buna aykırı hareket edenlere on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacak. Buna aykırı hareket edenlere elli bin Türk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur. Bahsedilen  idari para cezalarını uygulama yetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna aittir.(m.13,14)

 

 • 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince, denetim sonucunda hazırlanacak rapor ağustos ayı sonuna kadar sunulacaktır.(m.15)

 

Yukarıda sıralanan değişiklik ve düzenlemeleri getiren 7244 sayılı kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentleri ve 8’inci madde haricinde kalan maddeler yayımı tarihinde (17/4/2020) yürürlüğe girmiştir.(m.17)

Test

Form Gönderimi

OK