ÇALIŞMA ALANLARI

Borçlar Hukuku

  • Haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmeler hukuku, sözleşmeden doğan alacak davaları, faiz ve munzam zarar davaları,
  • Kusur sorumluluğundan ve kusursuz sorumluluktan doğan tazminat davaları,
  • Kira, tahliye, aidata ilişkin davalar.
  • İnşaat hukuku, istisna akdinden kaynaklanan alacak davaları,
Test

Form Gönderimi

Tamam